Mötets gästtalare var Martin Kragh, forskare vid Utrikespolitiska Institutet och Uppsala Universitet.
Martin Kragh höll ett mycket intressant föredrag om vad som pågår i Ryssland
Putin har nu suttit vid makten i 2 årtionden och 2018 började ha sin 4:e mandatperiod som sträcker sig till 2026.
Under de första mandatperioderna 1999-2008 hade Ryssland en bra tillväxt och god ekonomisk utveckling och ett relativt gott förhållande till omgivningen.
2008 kom kriget i Georgien och sedan 2014 har Ryssland en mer konflikt orienterad attityd som normaltillstånd mot framför allt EU och USA
Ryssland har i dag ett öppet samarbete med Kina i FN och andra organisationer
Sedan 2014 har en tydlig attitydförändring skett i Ryssland mot oliktänkande och regimkritiker. Nyligen fängslades regimkritikern Aleksej Navalnyj efter han återvänt från vård i utlandet efter ett mordförsök med förgiftning troligen förankrat uppifrån.
Ryssland ger i dag aktivt stöd till regimen i Belarus och Ukraina.
Den militära upprustningen pågår för fullt och Ryssland har militär närvaro i 6 grannländer.
Hur framtiden med Ryssland kommer att se ut är svårt att förutse men helt otänkbart är det inte att Putin sitter kvar efter 2026, men med vilka länder han vill samarbeta med är svårare att förutse. Kina eller EU då främst Tyskland och Frankrike. Även hur Rysslands ekonomiska utveckling kommer att bli är ett frågetecken då man i dag lever till stora delar på sina olja -och gastillgångar där det förmodligen kommer att hända mycket vad gäller prisbilden och efterfrågan framöver.
 
Protokollet från mötet hittar du här.
Kvällens föredrag hölls av Johan Sandlund under rubriken "En trygg hamn vid ett stormigt hav?"
Johan Sandlund är utbildad kommunalekonom och har arbetat i branschen inom mindre kommuner under 31 år.
Inom Trosa Kommun har han arbetat som kommunchef sedan år 2004.

 
Johan började sitt föredrag med att måla upp de moln vid horisonten kring risker och hot som kommunen har att bevaka och försöka åtgärda.
* demografin är styrande – ökade behov inte minst för unga och äldre
* kommunsektorn är underfinansierad 2021-2025
* statlig detaljstyrning hämmar effektiviteten
* om  pengar finns – finns någon att anställa med rätt kompetens?
* långsam integrationsprocess – kommunala kostnader och sent arbetsmarknadsinträde
* stora investeringar kommande år
* återuppbygga totalförsvar ???
* IT-säkerhet
 
Läs mötesanteckningarna här.
Programgruppen, Agneta Flock, Lena Ståhl, Ricken Svensson Nyqvist hade arrangerat en trevlig tipspromenad i centrala Trosa runt ån. 
Tipspromenaden vanns av Jan Somp som fick en Guld­medalj, Silvermedaljen tilldelades Nils Åkerlund. Och Bronsmedalj erhöll vardera Rolf Gustavsson, Bo Björkén samt Helene Ljungkvist (som tilldelats medaljen i efterskott efter kontrollräkning)
För guldmedaljören och silvermedaljörens insats skickas en summa för deras räkning till Rotary Doctors
 
Nils Åkerlund uppmärksammade oss på Distrikts konferensen den 17-18 april som denna gång är digital och öppen för all rotarianer (se nyhetsbrevet och hemsidan).
 
Vinlotteriet som denna gång var 2 omgångar vanns av Agneta Flock och Birger Gunnarsson.
 
Jimmy Nygren berättade om restaurangen Två Små Svin.
Två Små Svin startades 2014 med en restaurang i Årsta och nu har man även öppnat denna restaurang i Trosa på Ågården
Restaurangen i Trosa heter Två Små Svin Ågården i Trosa, för att kopplingen till Ågården skall finnas kvar. Restaurangen kommer även att ha kvar Bed&Breakfast.
Konceptet för restaurangen är att det skall vara enkelt att gå dit och ta en bit god mat (Smörrebröd) och en öl och snaps därtill samt att umgås.
Ågården har under vintern genomgått en stor renovering och anpassning av alla rum och restaurangbyggnaden. Utemiljön har även den byggts om med nya sittplatser och nu finns det även en pool där.
Fler bilder från tipspromenaden hittar du här.
Länk till protokollet hittar du här.
1. Filmvisning om Rotary Peace Center.
Ett center finns i Uppsala och Institutionen Freds och konfliktforskning har sedan 2012 ett 2 års-program för 18 studenter från olika länder (10-tal Rotary Peace Fellowship-stipendier varje år).
Film av Lars Erik Rudbrant med intervjuer av elever visades.
2. Jan Somp redovisade info från BASRAN-projektet från webinar 21-02-23. BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network.
Intressenter från de 9 länderna runt Östersjön informerade om aktuella projekt.
Underlaget är mycket omfattande och Jan kan distribuera ut visade bilder via mail till intresserade.
Holger Knaak, President Rotary International, höll också ett anförande och uttryckte sitt gillande av BASRAN.
HELCOM är ett annat projekt som jobbar med Östersjöns övergödningsproblem, plast och läkemedelspåverkan, undervattens-/bottenstörningar och klimatförändringar.
ESRAG utför också miljöarbete. Spiggen ökar kraftigt i Östersjön och de äter upp andra fiskars rom.
3. Rädda Östersjön kommittén med Jan Somp, Helene Ljungqvist o Peter Lantz har utarbetat en målbeskrivning för Trosa Rotaryklubb i samarbete med distriktet. Bl.a möten med länsstyrelsen och kommunen är inplanerade. Måldokument lämnades ut.
 
Kristoffer Lundén. Transformationsdirektör för Coca-Cola European Partners.
Kristoffer har tidigare varit med i Rotaryklubben i Trosa och bor nu i Trosa.
I egenskap av stationsansvarig för Sjöräddningen i Trosa informerade han på ett kunnigt och intressant sätt om dess verksamhet. Sjöräddningen har funnits i Sverige sedan 1907. Den består idag av 119000 medlemmar, 2300 frivilliga sjöräddare och har 260 räddningsenheter varav 230 st båtar.
I Sverige finns det 73 räddningsstationer.
Alla sjöräddare får utbildning i sjukvård, brandbekämpning, hur båtar räddas mm.
Man samverkar med Kustbevakningen, Räddningstjänst m fl, Sjöräddningen i Trosa har ett stort verksamhetsområde på havet men även på våra insjöar.
De har i Trosa tre båtar och en svävare och har jour 365 dagar om året och 24 timmar per dygn.
I Sverige hade Sjöräddningen en ökning av antalet uppdrag 2020 med 31 %. I Trosa var ökningen 100 % där övervägande delen bestod av räddningstjänst och sjuktransporter.
Man arbetar nu på en ny stationsbyggnad i Trosa.
Finansieringen sker utan statligt bidrag, i huvudsak genom medlemskap, donationer, ibland bidrag från Kommunen och företag, exempelvis Trosa Rotaryklubb.
 
Protokollet från mötet hittar du här.
Eva Björkman, tekn.dr, Levande Hav AB, tidigare forskare vid Inst. för ekologi, miljö och botanik på Stockholms Universitet.
Eva berättade om forskningen med målsättning att binda fosfor till de syrefattiga och döda bottnarna genom tillsatts av en sorbent, aktiverad kalksten, och därmed minska den interna belastningen av fosfor i Östersjön.
Den aktiverade kalkstenen är tillverkad av en sidoprodukt från kalkindustrin. Den har en hög upptagningsförmåga för fosfor, den är lätt att sprida och kan nå bottensedimenten utan att den reagerar med havsvatten på väg ner. Råmaterialet är billigt och finns i stora mängder.
På sikt kan man hoppas att Östersjön åter kan bli ett friskt innanhav.
Eva var en av vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium inom området; Social & Ekologisk hållbarhet. 
 
Arbetet som Eva beskriver i sin presentation har utförts inom SEABASED som är ett EU projekt (Central Baltic, INTERREG V).
Mer information hittar du här www.seabasedmeasures.eu 
 
Länk till protokollet hittar du här och länk till Evas presentation hittar du här!
Gästtalare: Camilla Hoflund, Studsviks utveckling.
Ett intressant och innehållsrikt föredrag.
Camilla berättade om Studsvik Group,som är listat på Stockholms börsen, med tot. 517 anställda och en omsättning av 650 Mkr. P.g.a. rådande pandemi sker en stor del av verksamhetens kontakter via nätet. Man räknar att ca 50 nationer deltagit i ngt digitalt seminarium under senaste året.
Huvudområden för verksamheten är Nuclear Industri samt Radio Isotope Industri.
Länk till Camillas presentation hittar du här.
 
Klubbärenden:
Presidenten informerade om Östersjöprojektet, (som i vår klubb leds av Jan Somp). En påminnelse om detta webinar, som hålls den 23 februari kl 10-12  för Baltic Sea Rotary Action Network. Se även separat mailutskick eller hemsidan.

Närvaro:
Enligt närvarostatistik från våra webbmöten, har vi ett stadigt ökande deltagarantal. Glädjande eftersom det tyder på att vårt ”påtvingade koncept” med Zoom-möten ändå verkar fungera!

Ny guvernör 2023-2024 nominerad:
Enligt senaste info har Hannele Sjö, Rotary Strängnäs Bisp Thomas, nominerats till DG i disktrikt 2370 för verksamhetsåret 2023-2024. Under 2021-2022 kommer Hannele att vara PR ansvarig i distriktet.
 
Presstopp:
Vi skulle även hunnit med Jan Somps presentation av vårt lokala östersjöprojekt. Dock satte tekniken en käpp i hjulet varför den programpunkten uteblev. Emellertid finns arbetsdokumentet att beskåda här.
 
Protokollet hittar du här!